Zuidwijk

Vergelijk 2014 met

Zuidwijk, met zijn ruime opzet en vele groen, wordt één van de Zuidelijke Tuinsteden genoemd.
De wijk wordt omsloten door de Vaanweg, het Havenspoorpad, de Zuiderparkweg en de Oldegaarde. Ten noorden van de wijk ligt het Zuiderpark.

Zuidwijk is gebouwd in de jaren vijftig. De wijk wordt gekenmerkt door veel groen, uitstekende voorzieningen, goed openbaar vervoer en een prettig woon- en leefklimaat. De wijk heeft acht buurten, die te herkennen zijn aan het achtervoegsel in de naam: Lo’s, Steinen, Kampen, Velden, Horsten, Hoeken, Voordes/Rodes en Burgen. In de wijk is de herstructurering al in 1993 gestart met sloop en nieuwbouw in de Horstenbuurt. Momenteel is 15 procent van de woningen van na het jaar 2000.

Historie Zuidwijk

In de periode na de Tweede Wereldoorlog was er in Rotterdam een groot gebrek aan woonruimte. Daarom werden in hoog tempo nieuwe woonwijken gebouwd, waaronder Zuidwijk. Het ontwerp van de wijk is vooral het werk van architect Willem van Tijen, een van de grondleggers van de sociale woningbouw. De wijk wordt tussen 1950 en 1959 gebouwd.

De bewoners van Zuidwijk

Zuidwijk telt bijna 14.000 inwoners. De wijk onderscheidt zich van de andere wijken in Charlois door een gelijkmatige bevolkingssamenstelling; jong en oud houden elkaar in de wijk redelijk in evenwicht. Zuidwijkers zijn over het algemeen vrij trouw aan hun wijk. De wijk heeft een kern van actieve bewoners, die zich inzet voor de eigen buurt of als vrijwilliger bij een club of organisatie.

De voorzieningen in Zuidwijk

Zuidwijk wordt gekenmerkt door relatief korte afstanden naar de belangrijkste voorzieningen en het openbaar vervoer (metro, bus en tram). De wijk heeft veel voorzieningen: scholen, kerken en winkels. De meeste winkels zijn aan de Slinge. De enige weekmarkt van Charlois wordt iedere vrijdag gehouden aan de Asterlo. Aan de oostkant van de wijk vindt men de Zuiderbegraafplaats en een crematorium.

Aantal inwoners

Definitie:
aantal inwoners.

Bron: GBA; bewerking OBI. Peildatum 1-1-2013.

Aantal huishoudens

Definitie: aantal huishoudens

Aantal woningen

Definitie: aantal woningen

Aantal werkzame personen

Definitie:
aantal werkzame personen

Contextindicatoren (type-4)

Functioneel gemengde (centrum)wijken

De functioneel gemengde wijken kenmerken zich met name door het grote aantal werkzame personen dat in de daar gevestigde bedrijven en instellingen werkt in verhouding tot het aantal mensen dat in deze wijken woont. Naast de werkzame personen komen er ook veel bezoekers naar de winkels en culturele voorzieningen in deze wijken. Het aandeel van de bebouwde omgeving met de functie werken of voorzieningen ligt er dan ook erg hoog. De mensen in deze wijken wonen relatief veel in appartementen en flats en relatief vaak met een korte woonduur, mede door het hoge aandeel studerenden. Er wonen weinig gezinnen met kinderen. De rode en blauwe leefstijl is de meest voorkomende.

Compacte stadswijken

Deze wijken zijn gelegen binnen de 'ruit' van snelwegen in Rotterdam. De bebouwing in deze wijken staat in een hoge dichtheid. Er staan relatief veel woningen met een lage WOZ-waarde, veel meergezinswoningen (gestapelde bouw zonder lift), veel huurwoningen en dan vooral ook een relatief groot aandeel particuliere huurwoningen, en veel kleine woningen. Er wonen relatief veel nieuwe Nederlanders (bewoners met een niet-westerse afkomst, eerste generatie met een verblijfsduur van minder dan 1 jaar in Nederland) en weinig ouderen. De meeste huishoudens hebben een laag inkomen, de hoge inkomensgroep komt slechts in bescheiden mate voor. De gele en groene leefstijl zijn de meest voorkomende.

Groenere stadswijken

Deze wijken zijn gelegen binnen de 'ruit' van snelwegen in Rotterdam. De woningdichtheid is er ook hoog, maar wat lager dan in de stadswijken A, en het aandeel koopwoningen is er gemiddeld genomen wat hoger. Veel woningen zijn ook van voor 1945, vaak gestapelde bouw zonder lift. De WOZ-waarde is er hoger dan in de stadswijken A. Er wonen wat vaker studenten en de midden en hoge inkomens komen er wat vaker voor dan in stadswijken A. De rode en gele leefstijl zijn er de meest voorkomende.

Groene buitenwijken

Deze wijken liggen buiten de 'ruit' van snelwegen of zijn naoorlogse uitbreidingswijken. De woningdichtheid is hier gemiddeld genomen lager dan in de stadswijken. Er staan relatief veel eengezinswoningen, de WOZ-waarde bevindt zich vaak in de middenklasse, en er is een redelijke mix van sociale huurwoningen en koopwoningen. Gezinnen met kinderen komen er vaak voor, waaronder ook wat vaker eenoudergezinnen. Daarnaast is het aandeel ouderen er ook wat vaker oververtegenwoordigd. De gele en groene leefstijl is er het sterkst vertegenwoordigd.

Oude dorpen en gouden randen

Deze wijken zijn een mix van de nieuwste uitbreidingswijken, wijken ?op stand? en ?oude dorpen?. De woningdichtheid is er het laagst, het aandeel koopwoningen, eengezinswoningen en duurdere woningen het hoogst. Er wonen voornamelijk autochtonen, midden en hoge inkomens en gezinnen met kinderen. De blauwe leefstijl is in de meeste wijken relatief sterk vertegenwoordigd, maar ook de gele en groene leefstijl.

definitie

% personen van 65 jaar en ouder

Definitie:
percentage personen van 65 jaar en ouder.

Bron: GBA; bewerking OBI. Peildatum 1-1-2013.


definitie

% paar met kind(eren)

Definitie:
percentage paar met kind(eren).

Bron: GBA; bewerking OBI. Peildatum 1-1-2013.


definitie

% huishoudinkomen midden

Definitie:
percentage huishoudinkomen midden. Midden inkomen betreft huishoudensinkomens in de middelste 40 procent van de inkomensverdeling van Nederland.

Bron: RIO (CBS); bewerking OBI. Peildatum 2012.


definitie

% koopwoning

Definitie:
percentage koopwoningen.

Bron: Woningen-Bevolking Onderzoeksbestand (OBI). Peildatum 1-1-2013.


definitie

% eengezinswoning

Definitie:
percentage eengezinswoning.

Bron: Woningen-Bevolking Onderzoeksbestand (OBI). Peildatum 1-1-2013.


definitie

% m2 objecten met woonfunctie

Definitie:
percentage m2 objecten met woonfunctie.

Bron: BAG; bewerking OBI. Peildatum 1-1-2013.