Hillesluis

Vergelijk 2014 met

Tussen de drukke wegen Breeweg, Colosseumweg, Putselaan en Hillevliet ligt Hillesluis. Dwars daar doorheen, loopt de levendige Winkelboulevard Zuid over de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk tot aan het Sandelingplein.

Hillesluis bestaat uit vier woonwijken: Walravenbuurt, Slaghekbuurt, Riederbuurt Noord en Riederbuurt Zuid. Deze buurten kenmerken zich veelal door smalle en dichtbebouwde straten afgewisseld met groene zones. In de Slaghekbuurt, Riederbuurt Noord en Zuid is in de afgelopen jaren veel renovatie en nieuwbouw gepleegd, waardoor het mogelijk is geworden om wooncarrière te maken in Hillesluis.

Geschiedenis

Hillesluis is net als veel wijken op Zuid gevormd in het begin van de vorige eeuw. Door de groeiende vraag naar arbeidskrachten in de havens aan het begin van de vorige eeuw, is Hillesluis daarom een al van oudsher een arbeiderswijk. Winkelboulevard Zuid ontwikkelde zich in de jaren zestig tot een welvarende winkelstraat. In de jaren negentig verschraalde het winkelaanbod en de kwaliteit. Een integrale samenwerking tussen gemeente, ondernemers, bewoners en projectontwikkelaars en de nodige financiële injecties heeft er voor gezorgd dat de boulevard zich weer tot de beste winkelstraten van Rotterdam mag rekenen.

Bewoners

Hillesluis heeft ruim 12.000 inwoners. Het aandeel huishoudens met een laag inkomen is in Hillesluis hoog in verhouding met de rest van de stad. Hillesluis is kinderrijk en multicultureel. Een groot deel van de bevolking heeft een andere culturele achtergrond.

Voorzieningen

Winkelboulevard Zuid is de centrale as van de Hillesluis.Het winkelaanbod op de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk is groot en divers en sluit goed aan op de behoeften van de omwonenden, maar ook aantrekkelijk voor een veel groter publiek. In de komende jaren wordt het winkelaanbod verder verbeterd. In het Colosseumpark en het Varkenoordsepark is veel ruimte om te sporten, spelen en barbecueën.

Aantal inwoners

Definitie:
aantal inwoners.

Bron: GBA; bewerking OBI. Peildatum 1-1-2013.

Aantal huishoudens

Definitie: aantal huishoudens

Aantal woningen

Definitie: aantal woningen

Aantal werkzame personen

Definitie:
aantal werkzame personen

Contextindicatoren (type-2)

Functioneel gemengde (centrum)wijken

De functioneel gemengde wijken kenmerken zich met name door het grote aantal werkzame personen dat in de daar gevestigde bedrijven en instellingen werkt in verhouding tot het aantal mensen dat in deze wijken woont. Naast de werkzame personen komen er ook veel bezoekers naar de winkels en culturele voorzieningen in deze wijken. Het aandeel van de bebouwde omgeving met de functie werken of voorzieningen ligt er dan ook erg hoog. De mensen in deze wijken wonen relatief veel in appartementen en flats en relatief vaak met een korte woonduur, mede door het hoge aandeel studerenden. Er wonen weinig gezinnen met kinderen. De rode en blauwe leefstijl is de meest voorkomende.

Compacte stadswijken

Deze wijken zijn gelegen binnen de 'ruit' van snelwegen in Rotterdam. De bebouwing in deze wijken staat in een hoge dichtheid. Er staan relatief veel woningen met een lage WOZ-waarde, veel meergezinswoningen (gestapelde bouw zonder lift), veel huurwoningen en dan vooral ook een relatief groot aandeel particuliere huurwoningen, en veel kleine woningen. Er wonen relatief veel nieuwe Nederlanders (bewoners met een niet-westerse afkomst, eerste generatie met een verblijfsduur van minder dan 1 jaar in Nederland) en weinig ouderen. De meeste huishoudens hebben een laag inkomen, de hoge inkomensgroep komt slechts in bescheiden mate voor. De gele en groene leefstijl zijn de meest voorkomende.

Groenere stadswijken

Deze wijken zijn gelegen binnen de 'ruit' van snelwegen in Rotterdam. De woningdichtheid is er ook hoog, maar wat lager dan in de stadswijken A, en het aandeel koopwoningen is er gemiddeld genomen wat hoger. Veel woningen zijn ook van voor 1945, vaak gestapelde bouw zonder lift. De WOZ-waarde is er hoger dan in de stadswijken A. Er wonen wat vaker studenten en de midden en hoge inkomens komen er wat vaker voor dan in stadswijken A. De rode en gele leefstijl zijn er de meest voorkomende.

Groene buitenwijken

Deze wijken liggen buiten de 'ruit' van snelwegen of zijn naoorlogse uitbreidingswijken. De woningdichtheid is hier gemiddeld genomen lager dan in de stadswijken. Er staan relatief veel eengezinswoningen, de WOZ-waarde bevindt zich vaak in de middenklasse, en er is een redelijke mix van sociale huurwoningen en koopwoningen. Gezinnen met kinderen komen er vaak voor, waaronder ook wat vaker eenoudergezinnen. Daarnaast is het aandeel ouderen er ook wat vaker oververtegenwoordigd. De gele en groene leefstijl is er het sterkst vertegenwoordigd.

Oude dorpen en gouden randen

Deze wijken zijn een mix van de nieuwste uitbreidingswijken, wijken ?op stand? en ?oude dorpen?. De woningdichtheid is er het laagst, het aandeel koopwoningen, eengezinswoningen en duurdere woningen het hoogst. Er wonen voornamelijk autochtonen, midden en hoge inkomens en gezinnen met kinderen. De blauwe leefstijl is in de meeste wijken relatief sterk vertegenwoordigd, maar ook de gele en groene leefstijl.

definitie

% personen van 65 jaar en ouder

Definitie:
percentage personen van 65 jaar en ouder.

Bron: GBA; bewerking OBI. Peildatum 1-1-2013.


definitie

% paar met kind(eren)

Definitie:
percentage paar met kind(eren).

Bron: GBA; bewerking OBI. Peildatum 1-1-2013.


definitie

% huishoudinkomen laag

Definitie:
percentage huishoudinkomen laag. Laag inkomen betreft huishoudensinkomens in de onderste 40 procent van de inkomensverdeling van Nederland.

Bron: RIO (CBS); bewerking OBI. Peildatum 2011.


definitie

% bouwjaar tot 1945

Definitie:
percentage woningen met een bouwjaar tot 1945.

Bron: Woningen-Bevolking Onderzoeksbestand (OBI). Peildatum 1-1-2013.


definitie

% meergezins met lift

Definitie:
percentage meergezinswoningen met lift.

Bron: Woningen-Bevolking Onderzoeksbestand (OBI). Peildatum 1-1-2013.


definitie

% meergezins zonder lift

Definitie:
percentage meergezinswoningen zonder lift.

Bron: Woningen-Bevolking Onderzoeksbestand (OBI). Peildatum 1-1-2013.