Dorp / Rijnpoort

Vergelijk 2014 met

Hoek van Holland is een bijzondere kustplaats. De ligging is uniek: aan de Noordzee én aan het begin van de Nieuwe Waterweg – de poort naar Rotterdam – waar een regelmatige stroom zeeschepen koers zet naar de Rotterdamse haven.

Hoek van Holland, in de volksmond vaak kortweg ‘de Hoek’ genoemd, heeft ruim 10.000 inwoners en een oppervlakte van 14,1 km². De meeste inwoners, de zogenaamde ´Hoekenezen´ zijn woonachtig in het Dorp. Kenmerkend voor Hoek van Holland is het strand, de cultuur; de zeescheepvaart, de havenactiviteiten aan de overkant, de natuur en de rust.

Historie

De aanleg van de Nieuwe Waterweg, als verbinding tussen de havens van Rotterdam en de Noordzee, is het begin van de geschiedenis van Hoek van Holland. Toen in 1863 werd gestart met het graven van de Nieuwe Waterweg, ontstond het dorp, doordat de werklieden zich op ‘de hoek van Holland’ gingen vestigen. Tot 1914 viel Hoek van Holland onder de gemeente ‘s-Gravenzande, daarna onder de gemeente Rotterdam.

De bewoners

In de wijk Dorp (inclusief Rijnpoort) wonen bijna 8.000 inwoners. Waar Rotterdam een relatief jonge bevolking heeft, wonen in Hoek van Holland juist veel 50-plussers. Maar ook gezinnen met kinderen zijn sterk vertegenwoordigd. In Strand en Duin wonen ruim 2.500 inwoners, vaak gezinnen met kinderen, waardoor deze wijk in Hoek van Holland een wat jongere leeftijdsopbouw heeft. Hoek van Holland kent verder relatief weinig inwoners met een migratieachtergrond. Kijkend naar de inkomens in Hoek van Holland liggen deze iets hoger dan in Rotterdam.

Voorzieningen

Hoek van Holland beschikt over basisscholen, horeca, winkels, sportvoorzieningen, een wijkcentrum en een zwembad. Verder heeft het uitstekende auto- en openbaar vervoerverbindingen met de nabijgelegen steden Den Haag, Rotterdam en Delft.
Hoek van Holland is van oudsher primair de badplaats van Rotterdam, de Rotterdamse regio en het achterland van Rotterdam. In het seizoen (1 maart – 31 oktober) heeft Hoek van Holland ongeveer 2.500 inwoners extra vanwege het recreatieoord en de camping. Op warme stranddagen kunnen de bezoekerspieken oplopen tot 60.000 à 70.000 strandbezoekers.
Het buitengebied Rijnpoort bestaat uit de Bonnenpolder en de Oranjebuitenpolder. Samen met het Staelduinse Bos vormt het een belangrijke groene schakel tussen Midden-Delfland en de kust.

Aantal inwoners

Definitie:
aantal inwoners.

Bron: GBA; bewerking OBI. Peildatum 1-1-2013.

Aantal huishoudens

Definitie: aantal huishoudens

Aantal woningen

Definitie: aantal woningen

Aantal werkzame personen

Definitie:
aantal werkzame personen

Contextindicatoren (type-5)

Functioneel gemengde (centrum)wijken

De functioneel gemengde wijken kenmerken zich met name door het grote aantal werkzame personen dat in de daar gevestigde bedrijven en instellingen werkt in verhouding tot het aantal mensen dat in deze wijken woont. Naast de werkzame personen komen er ook veel bezoekers naar de winkels en culturele voorzieningen in deze wijken. Het aandeel van de bebouwde omgeving met de functie werken of voorzieningen ligt er dan ook erg hoog. De mensen in deze wijken wonen relatief veel in appartementen en flats en relatief vaak met een korte woonduur, mede door het hoge aandeel studerenden. Er wonen weinig gezinnen met kinderen. De rode en blauwe leefstijl is de meest voorkomende.

Compacte stadswijken

Deze wijken zijn gelegen binnen de 'ruit' van snelwegen in Rotterdam. De bebouwing in deze wijken staat in een hoge dichtheid. Er staan relatief veel woningen met een lage WOZ-waarde, veel meergezinswoningen (gestapelde bouw zonder lift), veel huurwoningen en dan vooral ook een relatief groot aandeel particuliere huurwoningen, en veel kleine woningen. Er wonen relatief veel nieuwe Nederlanders (bewoners met een niet-westerse afkomst, eerste generatie met een verblijfsduur van minder dan 1 jaar in Nederland) en weinig ouderen. De meeste huishoudens hebben een laag inkomen, de hoge inkomensgroep komt slechts in bescheiden mate voor. De gele en groene leefstijl zijn de meest voorkomende.

Groenere stadswijken

Deze wijken zijn gelegen binnen de 'ruit' van snelwegen in Rotterdam. De woningdichtheid is er ook hoog, maar wat lager dan in de stadswijken A, en het aandeel koopwoningen is er gemiddeld genomen wat hoger. Veel woningen zijn ook van voor 1945, vaak gestapelde bouw zonder lift. De WOZ-waarde is er hoger dan in de stadswijken A. Er wonen wat vaker studenten en de midden en hoge inkomens komen er wat vaker voor dan in stadswijken A. De rode en gele leefstijl zijn er de meest voorkomende.

Groene buitenwijken

Deze wijken liggen buiten de 'ruit' van snelwegen of zijn naoorlogse uitbreidingswijken. De woningdichtheid is hier gemiddeld genomen lager dan in de stadswijken. Er staan relatief veel eengezinswoningen, de WOZ-waarde bevindt zich vaak in de middenklasse, en er is een redelijke mix van sociale huurwoningen en koopwoningen. Gezinnen met kinderen komen er vaak voor, waaronder ook wat vaker eenoudergezinnen. Daarnaast is het aandeel ouderen er ook wat vaker oververtegenwoordigd. De gele en groene leefstijl is er het sterkst vertegenwoordigd.

Oude dorpen en gouden randen

Deze wijken zijn een mix van de nieuwste uitbreidingswijken, wijken ?op stand? en ?oude dorpen?. De woningdichtheid is er het laagst, het aandeel koopwoningen, eengezinswoningen en duurdere woningen het hoogst. Er wonen voornamelijk autochtonen, midden en hoge inkomens en gezinnen met kinderen. De blauwe leefstijl is in de meeste wijken relatief sterk vertegenwoordigd, maar ook de gele en groene leefstijl.

definitie

% personen van 65 jaar en ouder

Definitie:
percentage personen van 65 jaar en ouder.

Bron: GBA; bewerking OBI. Peildatum 1-1-2013.


definitie

% paar met kind(eren)

Definitie:
percentage paar met kind(eren).

Bron: GBA; bewerking OBI. Peildatum 1-1-2013.


definitie

% huishoudinkomen hoog

Definitie:
percentage huishoudinkomen hoog. Hoog inkomen betreft huishoudensinkomens in de bovenste 20 procent van de inkomensverdeling van Nederland.

Bron: RIO (CBS); bewerking OBI. Peildatum 2013.


definitie

% koopwoning

Definitie:
percentage koopwoningen.

Bron: Woningen-Bevolking Onderzoeksbestand (OBI). Peildatum 1-1-2013.


definitie

% eengezinswoning

Definitie:
percentage eengezinswoning.

Bron: Woningen-Bevolking Onderzoeksbestand (OBI). Peildatum 1-1-2013.


definitie

% WOZ-waarde hoog - vanaf 188.000 euro

Definitie:
percentage WOZ-waarde hoog – vanaf 188.000 euro. Woningen met een WOZ waarde in de hoogste 20 procent van Rotterdam. _

Bron: Woningen-Bevolking Onderzoeksbestand (OBI). Peildatum 1-1-2013_