Veel gestelde vragen, staat uw vraag hier niet bij, neem dan contact met ons op.

Wat is er in het wijkprofiel veranderd?

In deze versie van het Wijkprofiel 2020 is de inhoud van de sociale index gewijzigd. De reden is dat, onder invloed van de decentralisaties in het sociale domein (WMO, Participatiewet, Jeugdwet), de gemeentelijke beleidspraktijk sinds 2015 flink is veranderd. De thema’s van de sociale index in de vorige 3 metingen sloten hier niet goed meer op aan. De thema’s Capaciteiten, Leefomgeving en Meedoen zijn daarom omgevormd naar de thema’s Zelfredzaamheid, Samenredzaamheid en Participatie.

Hiervoor is een herschikking van de indicatoren binnen de thema’s doorgevoerd, zijn er enkele nieuwe indicatoren toegevoegd en enkele minder relevante indicatoren verwijderd. De vernieuwde Sociale Index is voor de voorgaande drie metingen opnieuw berekend, zodat er nog steeds een trend kan worden weergegeven vanaf het jaar van de nulmeting (2014), maar nu met de nieuwe thema’s. Voor meer informatie over de indeling van de sociale index wordt verwezen naar de uitgebreide toelichting.

Een andere verandering betreft het thema Openbare Ruimte-objectief in de fysieke index. Voor de hierin opgenomen indicatoren met betrekking tot de beeldkwaliteit van de openbare ruimte (schoon, heel en groen) is de meetmethode gewijzigd. De nieuwe methode levert onvergelijkbare gegevens op wat een trendbreuk met het verleden betekent. Voor de beeldkwaliteit van de openbare ruimte is deze nieuwe meting (over het jaar 2019) genomen als nulmeting, wat betekent dat het gemiddelde van Rotterdam gelijk is gesteld aan 100. Meer informatie over de nieuwe methode.

Voor wie is het wijkprofiel ontwikkeld?

Het wijkprofiel is het monitorinstrument van de gemeente Rotterdam ter ondersteuning van het gebiedsgericht en wijkgestuurd werken. Het wijkprofiel biedt de gemeente en de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités aanknopingspunten voor overleg met bewoners en haar samenwerkingspartners in de wijken. Het wijkprofiel geeft input voor het maken van gebiedsplannen en wijkagenda’s. Via deze website hebben alle partijen toegang tot de uitkomsten.

Hoe lees ik het wijkprofiel?

In het ‘hoefijzer’ van het wijkprofiel zijn de domeinen Veiligheid, Sociaal en Fysiek geordend in thema’s (vakjes). Daarnaast is onderscheid gemaakt in een ring met objectieve scores en een ring met subjectieve scores. Bovendien zijn in de binnenkant drie algemene scores opgenomen over de subjectieve beleving van een domein. Een themascore is gelijk aan het gemiddelde van de indicatorscores die bij dat thema horen.

In het hart van het wijkprofiel is een ‘pacman’ opgenomen waarin de samenvattende score is weergegeven: de veiligheidsindex (VI), de sociale index (SI) en de fysieke index (FI). Deze indexscore is het gemiddelde van de subjectieve en objectieve themascores. Bij de berekening van gemiddelden is geen weging toegepast.

Wat betekenen de indexcijfers?

De indexcijfers in het ‘hoefijzer’ geven een samenvattend beeld van alle indicatoren in de domeinen Veiligheid, Sociaal en Fysiek. Een score van rond de 100 komt overeen met een ‘gemiddelde Rotterdamse score in 2014’. De thema’s met zo’n gemiddelde score (tussen 90 en 110) hebben een lichtgroene kleur.

Een score onder de 100 is ongunstiger dan gemiddeld in Rotterdam in 2014. De thema’s met een score onder het gemiddelde van Rotterdam en een waarde tussen 70 en 90 hebben een lichtgele kleur. Scores van minder dan 70 hebben een donkergele kleur. Hiermee wordt aangegeven dat de score ongunstiger, respectievelijk aanzienlijk ongunstiger is dan gemiddeld in Rotterdam ten tijde van de nulmeting in 2014.

Omgekeerd is een score boven de 100 een gunstigere score dan gemiddeld in Rotterdam in 2014. De thema’s met een score tussen 110 en 130 hebben een middelgroene kleur. Scores van meer dan 130 hebben een donkergroene kleur. Hiermee wordt aangegeven dat de score gunstiger, respectievelijk aanzienlijk gunstiger is dan gemiddeld in Rotterdam ten tijde van de nulmeting in 2014.

Kan ik ook indicatorscores uit het wijkprofiel halen?

De indicatorscores worden zichtbaar door op een themavakje in het ‘hoefijzer’ te klikken. Er opent dan een nieuw scherm met bovenaan de indexscore van het thema en daaronder de indicatorscore van alle indicatoren die bij het thema horen. De indicatorscore is de daadwerkelijke waarde van de indicator, bijvoorbeeld het percentage of het aantal per duizend inwoners. De kleur van het staafje van de wijk geeft aan in hoeverre de indicatorscore afwijkt van het gemiddelde van Rotterdam in 2014. De legenda is via het menu opvraagbaar (> toon legenda). Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke bijdrage de indicator levert aan de samengestelde indexscore van het thema.

Kan ik ook een score van alle wijken zien?

Rechts boven het balkje met de wijkscore kan gekozen worden voor de optie ‘score voor alle wijken’. Vervolgens verschijnt een scherm met in gesorteerde volgorde de score voor alle wijken en gebieden in Rotterdam.

Er kan ook worden gekozen voor de optie ‘score voor vergelijkbare wijken’. In dat geval verschijnt een scherm met een cluster van wijken die qua structuur (o.a. bevolkingsopbouw en opbouw van de woningvoorraad) veel op elkaar lijken en daarmee een referentie bieden voor vergelijking.

Op welke bronnen zijn de cijfers gebaseerd?

De cijfers zijn gebaseerd op registraties en enquêtegegevens. De registraties zijn afkomstig van diverse onderdelen van de gemeente Rotterdam. Daarnaast is gebruik gemaakt van cijfers van de Politie Rotterdam-Rijnmond, Brandweer, CBS, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), UWV, Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), Woonnet Rijnmond, Sportbedrijf Rotterdam, Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam, Bedrijvenregister Zuid-Holland, DCMR Milieudienst Rijnmond en Locatus.

De enquêtegegevens zijn afkomstig uit twee grootschalige onderzoeken: het Wijkonderzoek 2019 en de Veiligheidsmonitor 2019. Deze twee surveys zijn in opdracht van de gemeente Rotterdam uitgevoerd.

Hoe betrouwbaar zijn de cijfers?

De registraties zijn bedoeld om de werkprocessen van de registratiehouder mogelijk te maken en zijn daardoor in hoge mate betrouwbaar. Toch kunnen ook in brongegevens onjuistheden voorkomen. Er kunnen aan deze cijfers dan ook geen rechten worden ontleend.

De enquêtegegevens zijn gebaseerd op steekproeven en kennen daarom betrouwbaarheidsmarges. De respons is beoordeeld op representativiteit op het niveau van Rotterdam en de gebieden en wijken. Met behulp van statistische weegprocedures is selectiviteit in de respons gecorrigeerd. Afhankelijk van de omvang van de wijk zijn tussen 175 en 350 respondenten per wijk geënquêteerd. Bij enkele kleine wijken, zoals Wielewaal, CS-kwartier, Zuidplein en Zuiderpark-Zuidrand, moet ten aanzien van enquêtegegevens rekening worden gehouden met ruimere betrouwbaarheidsmarges.

Hoe is de enquête uitgevoerd?

Het veldwerk is door de gemeente Rotterdam Europees aanbesteed en na een gunningsprocedure uitgevoerd door I&O Research te Enschede. Voor het Wijkonderzoek en de Veiligheidsmonitor is dezelfde veldwerkstrategie toegepast:

  • Er is geënquêteerd in twee periodes in 2019: van 14 maart tot 29 juni en van 13 augustus tot 30 oktober. Op deze manier worden seizoensinvloeden en de invloed van incidenten (bijvoorbeeld een overval) gereduceerd.
  • Voor beide enquêtes zijn twee steekproeven (in het voorjaar en in het najaar) getrokken uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de afdeling Burgerzaken. Respondenten kunnen slechts in één van de steekproeven voorkomen om overvraging te voorkomen. Ook kan per adres slechts één persoon in de steekproef worden opgenomen. Bij de steekproeftrekking is gestratificeerd naar wijk, leeftijd en etniciteit om zodoende een optimale representativiteit te verkrijgen.
  • De personen in de steekproef zijn per brief uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen. Allereerst is dat door naar een speciale website te gaan, waar men de vragenlijst digitaal kan invullen. Voor mensen die niet over internet beschikken of de vragenlijst liever schriftelijk invullen bestaat de mogelijkheid om een schriftelijk exemplaar op te vragen. De antwoorden zijn na ontvangst opgenomen in het databestand. Twee weken na de eerste uitnodigingsbrief wordt een herinneringsbrief gestuurd, en twee weken daarna een derde brief. Daarin wordt ook aangekondigd dat degenen die op dat moment nog niet hebben meegedaan telefonisch benaderd zullen worden en alsnog de kans krijgen aan het onderzoek mee te doen. Begin november is het veldwerk afgesloten en het databestand opgeleverd. Met deze veldwerkstrategie wordt aan alle groepen respondenten de kans geboden aan het onderzoek mee te doen.

De vragenlijsten kunt u hier bekijken:
vragenlijst Wijkonderzoek 2019
vragenlijst Veiligheidsmonitor 2019

Kunnen Rotterdammers die de Nederlandse taal niet (voldoende) beheersen deelnemen aan het onderzoek?

Het wijkprofiel beoogt een beeld te geven van alle Rotterdammers, dus ook van degenen die de taal niet goed beheersen. Daarom is er voor gekozen om bij alle vormen van dataverzameling via de enquête afname in een vreemde taal mogelijk te maken. Er zijn voor de internet- en schriftelijke afname Engelse en Turkse vragenlijsten beschikbaar. Bij de telefonische dataverzameling is ook afname in het Marokkaans/Arabisch, Berbers en Kaapverdiaans/Portugees gefaciliteerd. Een enkele keer is er ook in een andere taal geïnterviewd.

Zijn de cijfers openbaar?

De cijfers op deze website zijn openbaar en mogen in publicaties met bronvermelding (cijfers: gemeente Rotterdam; OBI, Wijkprofiel 2020) worden gebruikt.

De gemeente Rotterdam stelt via het Wijkprofiel informatie beschikbaar. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en de gemeente Rotterdam van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken geeft ten tijde van verschijning, garandeert de gemeente Rotterdam niet dat de informatie ten allen tijde juist, actueel en/of volledig is. Gemeente Rotterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van (of onmogelijkheid van het gebruik), het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op deze website.

Hoe zijn de cijfers berekend?

De meting van 2014 is het vertrekpunt van alle vergelijkingen en geldt als zogenaamde ‘nulmeting’. De nulmeting wordt gezien als het gemiddelde van Rotterdam en wordt gebruikt om het wijkprofiel een indexscore van 100 te geven. De scores van de wijken in in de verschillende jaren worden berekend ten opzichte van het stedelijk gemiddelde van de nulmeting.

De indexscore van elke indicator wordt berekend aan de hand van de afwijking van de score in die wijk ten opzichte van het stedelijk gemiddelde tijdens de nulmeting. Een indexscore van 100 staat dus gelijk aan het Rotterdams gemiddelde van 2014.

Bij de berekening van de indexscore van een wijk wordt de standaarddeviatie gebruikt om de afstand tot 100 (= het stadsgemiddelde in 2014) te bepalen. Vervolgens is de richting van de variabele van belang om te bepalen of een indicator gunstiger of ongunstiger scoort dan het gemiddeld in Rotterdam in 2014. Als bijvoorbeeld een hoger percentage bewoners dan het gemiddelde van Rotterdam ‘diefstal uit auto’s’ als probleem ziet, dan zal de indexscore onder de 100 scoren. Omgekeerd zal bijvoorbeeld een meer dan gemiddelde tevredenheid over het groen in de buurt een indexscore boven de 100 moeten opleveren. De uitersten van de schaal hebben we begrensd op 0 en 200.

Voor een gedetailleerd inzicht in de berekeningswijze en de indicatoren per thema verwijzen wij naar de uitgebreide toelichting.

Wat kan ik wel / niet met de cijfers?

De cijfers zijn geschikt om een goed beeld te krijgen van de situatie in de Rotterdamse wijken op sociaal en fysiek gebied en de veiligheid. Met de meting van 2020 komen veranderingen ten opzichte van de vorige metingen in beeld.

Zoals gebruikelijk bij enquêteonderzoek moet bij het interpreteren van de cijfers rekening worden gehouden met betrouwbaarheidsmarges. Deze zijn voor kleine wijken ruimer dan voor grote wijken. De scores moeten daarom eerder als belangrijke indicaties dan als harde feiten worden opgevat. Ze kunnen worden gebruikt als aanknopingspunten voor het aanwijzen van prioriteiten in het beleid. Ze zijn van waarde in combinatie met andere kwantitatieve informatie uit andere bronnen (bijvoorbeeld van woningcorporaties) en kwalitatieve input van professionals en burgers in de wijken.

Het wijkprofiel is niet bedoeld als verklarend instrument. Het geeft geen inzicht in oorzaken van geconstateerde veranderingen. Veranderingen in scores hoeven niet rechtstreeks samen te hangen met gevoerd beleid. Voor het bepalen van de effecten van beleid zijn gedegen beleidsevaluaties de aangewezen weg.

Wanneer wordt het volgende wijkprofiel uitgebracht?

Het wijkprofiel wordt elke twee jaar geactualiseerd. Het eerste wijkprofiel verscheen in 2014. De enquêtes voor het wijkprofiel 2020 werden in 2019 uitgevoerd. Begin 2022 komt het volgende wijkprofiel uit.

Kan ik afbeeldingen opslaan?

U kunt de afbeeldingen opslaan met behulp van het download-icoontje bij de illustraties.

Wat doet de gemeente aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid voor de site wijkprofiel.rotterdam?

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat haar online informatie begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen. We willen zo volledig mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl. Voldoen aan deze standaard maakt websites onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk.

De website Wijkprofiel Rotterdam is in 2014 gelanceerd; elke twee jaar vindt er een update plaats. Op dit moment onderzoeken we hoe de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid voor iedereen kunnen verbeteren. In de loop van 2020 zullen deze verbeteringen doorgevoerd worden.

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via het contactformulier.