Privacyverklaring gemeente Rotterdam Wijkonderzoek en Veiligheidsmonitor voor het Wijkprofiel

Met het Wijkprofiel volgt de gemeente Rotterdam de situatie in de Rotterdamse wijken. Daarbij kijkt de gemeente naar de veiligheid, hoe bewoners met elkaar samenleven en naar de omgeving, zoals gebouwen, wegen, parken en een schone lucht.

De gemeente gebruikt het Wijkprofiel om plannen te maken voor de stad en de wijk. Plannen voor de wijk maakt de gemeente in samenwerking met de wijkraden, bewoners, ondernemers en andere partners in de wijk, bijvoorbeeld bewonersorganisaties, winkeliersverenigingen, woningcorporaties en sportclubs.

Het Wijkprofiel bestaat uit twee delen:

 • Een deel met gegevens uit de gemeentelijke administratie.
 • Een deel met resultaten van enquêtes onder de bewoners.

Er zijn twee enquêtes: één met de naam Wijkonderzoek en één met de naam Veiligheidsmonitor. In 2023 houdt de gemeente deze twee enquêtes van maart tot november. De gemeente bepaalt in een steekproef onder bewoners vanaf 15 jaar wie hiervoor een uitnodiging krijgt. Deze bewoners kunnen een digitale of papieren vragenlijst invullen. Het is ook mogelijk om telefonisch mee te doen aan het onderzoek. Tot slot wordt in wijken waar weinig mensen meedoen met huisbezoeken geprobeerd mensen te motiveren om alsnog mee te doen.

Voor de Veiligheidsmonitor en het Wijkonderzoek verwerkt de gemeente persoonsgegevens van de deelnemers. In deze privacyverklaring staat:

 • Hoe de gemeente Rotterdam omgaat met de ingevulde vragenlijsten
 • Hoe de gemeente de uitkomsten van de enquêtes gebruikt
 • Hoe de gemeente de gegevens beschermt en wat uw rechten zijn.

Doel Wijkonderzoek
De gemeente wil met het Wijkonderzoek het volgende bereiken:

 • Inzicht krijgen in hoe Rotterdammers hun leven ervaren en met elkaar samenleven in hun wijk en in hun woonsituatie, zoals de woning, de openbare ruimte en voorzieningen. Het gaat om de feitelijke situatie én hoe de bewoners dat waarderen;
 • Plannen maken om de leefomstandigheden van de bewoners te verbeteren.
 • Bijdragen aan het openbare debat over de leefomstandigheden van Rotterdammers.

Doel Veiligheidsmonitor
De gemeente wil met de Veiligheidsmonitor het volgende bereiken:

 • Inzicht krijgen in de beleving van veiligheid en leefbaarheid door Rotterdammers.
 • Bijdragen aan het gesprek en het maken van plannen over de veiligheid in de wijk.

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente Rotterdam?
Voor het Wijkonderzoek en de Veiligheidsmonitor gebruikt de gemeente Rotterdam digitale en papieren vragenlijsten. De vragenlijsten zijn ook geschikt om via de telefoon te beantwoorden. Met uw antwoorden op de vragenlijsten verzamelt de gemeente gegevens over u, als deelnemer aan het onderzoek.

De gemeente Rotterdam heeft het onderzoeksbureau I&O Research opdracht gegeven om een brief te sturen naar de deelnemers. In deze brief staat een link naar de digitale vragenlijst. I&O Research voert ook de dataverzameling uit; online, op papier en telefonisch. Voor de telefonische enquêtes van het Wijkonderzoek werkt I&O Research samen met onderzoeksbureau DESAN/Mediad.

Tot slot verwerkt I&O Research alle vragenlijsten in één bestand. Dat gebeurt anoniem. De gemeente Rotterdam en I&O Research zorgen er samen voor dat niemand kan zien welke antwoorden u heeft gegeven.

In het Wijkonderzoek staan vragen over:

 • Persoonsgegevens: geslacht, leeftijd, huishoudsamenstelling, inkomensklasse
 • Bijzondere persoonsgegevens: gezondheid; beperkingen in het dagelijkse leven; regie over eigen leven; sociale steun; mantelzorg; kwaliteit van het leven; discriminatie;
 • Overige gegevens: vrijwilligerswerk, opleidingsniveau, arbeidsmarktpositie, inkomensklasse en inkomenszekerheid, beleving woonsituatie en woonomgeving.

In de Veiligheidsmonitor staan vragen over:

 • Persoonsgegevens: geslacht, geboortejaar, huishoudensgrootte, inkomensklasse
 • Bijzondere persoonsgegevens: slachtofferschap van diverse misdrijven en voorvallen;.
 • Overige gegevens: opleidingsniveau, arbeidsmarktpositie, inkomensklasse.

U kunt de vragenlijst voor de Veiligheidsmonitor of het Wijkonderzoek inzien:
https://wijkprofiel.rotterdam.nl/vragen.

Hoe gebruikt de gemeente de ingevulde vragenlijsten?
De gemeente gebruikt de verzamelde gegevens om het Wijkprofiel te maken. Niemand kan zien wie welke gegevens heeft ingevuld. Dit doet de gemeente Rotterdam door alleen te rapporteren over resultaten voor de hele stad en voor de afzonderlijke wijken. De gemeente maakt dus geen persoonlijke rapportages.

De gemeente gebruikt de resultaten niet alleen voor het Wijkprofiel, maar ook voor andere onderzoeken. Dat zijn onderzoeken over hoe bewoners met elkaar samenleven en over de leefbaarheid van en veiligheid in de wijken. Voor deze onderzoeken gebruikt de gemeente alleen gegevens die anoniem zijn. Niemand kan dus zien wie wat heeft geantwoord. De rapporten van deze onderzoeken gaan alleen over groepen en niet over personen.

De gemeente Rotterdam neemt géén geautomatiseerde besluiten op basis van de gegevens in het Wijkonderzoek en de Veiligheidsmonitor. Besluitvorming blijft altijd mensenwerk.

Grondslag Wijkonderzoek en Veiligheidsmonitor
Het Wijkonderzoek en de Wijkmonitor moeten de gemeente Rotterdam inzicht geven in de omstandigheden waarin Rotterdammers wonen en wat zij van deze omstandigheden vinden. De gemeente heeft deze inzichten nodig om de wijken beter en veiliger te maken. De onderzoeken zijn dus noodzakelijk voor het algemeen belang.

Deelname aan de Veiligheidsmonitor en het Wijkonderzoek is vrijwillig. Om uw persoonsgegevens te verwerken, moet de gemeente u als deelnemer uitdrukkelijk om uw toestemming vragen uw antwoorden te mogen gebruiken. Daarom begint de vragenlijst met de vraag of u als deelnemer akkoord bent met de verwerking van uw persoonsgegevens. Geeft u toestemming, dan worden uw antwoorden gebruikt in het onderzoek. Geeft u geen toestemming, dan doet u niet mee in het onderzoek. Geeft u wél toestemming, maar vult u de vragenlijst niet helemaal in, dan neemt de gemeente de antwoorden die u wel heeft gegeven mee in het onderzoek. U kunt er dus voor kiezen sommige vragen niet te beantwoorden.

Wie ontvangen de gegevens?
Alleen gemeentelijke medewerkers die de onderzoeksgegevens verwerken, kunnen de antwoorden op de vragenlijsten zien. Dat is een kleine groep mensen. Ze zijn allemaal wetenschappelijk onderzoekers. Zij werken bij de afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI). Zij behandelen de antwoorden vertrouwelijk. Uw antwoorden komen in een computerbestand. In dat bestand staan niet uw naam en adres. In opdracht van de gemeente Rotterdam verwerkt I&O Research de vragenlijsten. Medewerkers van dit bureau doen ook het telefonisch onderzoek van de Veiligheidsmonitor. Voor het Wijkonderzoek werkt I&O Research samen met onderzoeksbureau DESAN/Mediad. Deze bureaus slaan de gegevens tijdelijk op in een computerbestand.

Beide onderzoeksbureaus werken volgens strikte voorwaarden. Zij moeten beveiligingsmaatregelen nemen en uw gegevens geheimhouden. Dat staat in de verwerkersovereenkomst die de gemeente Rotterdam heeft gesloten met I&O Research. In die overeenkomst staan alle voorwaarden, die ook gelden voor DESAN/Mediad. Over hoe I&O Research omgaat met uw persoonsgegevens kunt u de privacyverklaring lezen van I&O Research.

De gemeente Rotterdam mag anonieme gegevens delen met andere organisaties. Dat mag alleen voor wetenschappelijk onderzoek. In dat geval zorgt de gemeente Rotterdam ervoor dat zo’n organisatie in de gegevens op geen enkele manier een persoon kan herkennen. De gemeente sluit met zo’n organisatie een gegevensleveringsovereenkomst. Daarin staan de voorwaarden waaronder de organisatie de gegevens mag gebruiken.

Hoe lang bewaart de gemeente de gegevens?
De gemeente slaat alle verzamelde gegevens op in één gegevensbestand. De gegevens in dat bestand zijn anoniem gemaakt. Dit betekent dat alleen de antwoorden te zien zijn en niet wie die antwoorden hebben gegeven. Ingevulde papieren vragenlijsten worden via scannen aan het gegevensbestand toegevoegd en daarna vernietigd.

Het Wijkonderzoek en de Veiligheidsmonitor zijn bedoeld om de veiligheid en de samenleving in Rotterdamse wijken langere tijd te volgen. Zo nodig maakt de gemeente tussentijds analyses van trends. Dat kan alleen als de gemeente Rotterdam het geanonimiseerde gegevensbestand langere tijd bewaart. Dat doet de gemeente dan ook. Er is hiervoor geen bewaartermijn.

Welke rechten heb ik?
Als deelnemer aan het onderzoek heeft u rechten. Een toelichting daarop vindt u hieronder. Wilt u meer weten wat deze rechten inhouden? Dan kunt u hiervoor terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op inzage, rectificatie, beperking of vergetelheid
U heeft het recht uw gegevens te zien, te verbeteren en te laten vernietigen. Een verzoek daartoe is alleen mogelijk zolang de gemeente gegevens verzamelt. Daarna verwijdert de gemeente alle herleidbare gegevens. Daardoor is het onmogelijk om gegevens te herleiden naar u als persoon. De verzameling van gegevens voor het onderzoek waaraan u meedoet, loopt van maart tot november 2023 en eindigt op 1 november 2023.

Recht op informatie
Wilt u meer weten over het onderzoek? Of over de verwerking van uw gegevens? Dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van de gemeente die aan het onderzoek werken. Hoe u dit kunt doen, leest u op de laatste pagina van deze privacyverklaring.

Recht op dataportabiliteit: het digitaal doorgeven van gegevens
Het is voor de gemeente niet mogelijk om uw antwoorden op de vragenlijst als een digitaal bestand naar u op te sturen.

Recht tot intrekken van toestemming
Voordat u de vragenlijst invult wordt uw toestemming gevraagd voor het verwerken van persoonsgegevens. U mag zelf beslissen of u deze toestemming geeft. U mag de toestemming ook intrekken zolang het onderzoek loopt. Stuurt u dan een email naar helpdesk@ioresearch.nl met de melding dat u uw gegeven antwoorden alsnog wilt intrekken. Intrekken kan alleen tot uiterlijk op 1 november 2023.

Vrijheid van deelname
Deelname aan de Veiligheidsmonitor of het Wijkonderzoek is vrijwillig. U kunt op elk moment deelname weigeren. U hoeft voor deze weigering geen reden te geven. Wilt u geen herinneringsbrief meer ontvangen voor deelname aan het onderzoek? Stuurt u dan een email naar helpdesk@ioresearch.nl.

Bij wie kan ik terecht met vragen?
Heeft u vragen over uw rechten? Of heeft u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van de gemeente Rotterdam. Stuurt u een e-mail naar fg@rotterdam.nl.

Heeft u vragen over het onderzoek? Of wilt u weten hoe de gemeente Rotterdam met de ingevulde vragenlijsten omgaat? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider voor het Wijkonderzoek en de Veiligheidsmonitor. Stuurt u een mail naar: wijkprofiel@rotterdam.nl

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw klacht? Of met het antwoord op uw vraag? Of bent u het niet eens met de manier waarop de gemeente uw klacht of verzoek heeft behandeld? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de klachtenpagina van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over hoe de gemeente Rotterdam omgaat met uw privacy staat in ‘Privacybeleid’. U vindt dit op https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/uw-gegevens/

Deze verklaring is opgesteld op 3 maart 2023